služby

bezpečnost zajištěna Požární systémy

Allarm-cz - kamerový systém Allarm-cz - kamerový systém Allarm-cz - kamerový systém Allarm-cz - kamerový systém


Rizik pro vznik požáru je mnoho a ani maximální opatrnost plnou ochranu před požárem neřeší. Vady spotřebiče, elektroinstalace či jiné skryté vady a poruchy nebo přírodní živly jsou prakticky neovlivnitelné. Nejnebezpečnější jsou případy, kdy k požáru dojde v noci, když všichni spí. V takovou chvíli navíc lidský čich není schopen kouř zaznamenat.

Požárům zcela stoprocentně předcházet nemůžeme, můžeme se však dobře chránit. Riziko úmrtí či zranění při případném požáru významně omezí správně nainstalovaný kouřový detektor. Nedokáže požáru zabránit, ale včas před ním celou domácnost varuje. Je-li navíc vybavena funkčními přenosnými hasicími přístroji, je mnohem vyšší šance uchránit majetek před zničením. Hlavní motivací pro pořízení požárního systému by však měla být ochrana zdraví a života člověka. Oheň se může rozhořet velice rychle a z malého plamínku se záhy stane živel, před kterým není úniku.

Z těchto důvodů také vznikla nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nabývá účinnosti od 1. července 2008. Vyhláška stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových staveb.
Chcete poradit jak si vybrat optimální kouřový detektor?

Důležitým aspektem při výběru kouřového detektoru je jeho spolehlivost, cena a záruka, že výrobek je certifikovaný. Certifikovaných detektorů je v současnosti nedostatek a mnoho výrobků na českém trhu tuto certifikaci nemá. Spolehlivost a záruku rychlého servisu Vám zajistí vždy jen značkový výrobek od firmy ALLarm.cz.

Nejlevnější verzí je autonomní detektor. Ten zvukově a opticky signalizuje přítomnost kouře v místnosti a zachrání tak prioritně lidský život.

Druhou možností je detektor, který je vybaven i rádiovým vysílačem a komunikuje bezdrátově se zabezpečovacím systémem. Takový detektor funguje podobně jako autonomní, tedy lokálně varuje před požárem, ale zároveň informaci o nim předává na zabezpečovací ústřednu. Vyvolá tak požární poplach, o němž jste ihned informováni na mobil. Na vznikající požár jste potom upozorněni, i když právě nejste doma.

Plnohodnotným řešením je napojení zároveň na pult centrální ochrany (PCO), tedy pracoviště se stálou službou střežení, která zajistí likvidaci požáru, i když máte zrovna vypnutý telefon nebo jste právě na dovolené v zahraničí. Tyto detektory jsou napájeny z baterie a lze je snadno doplnit i k již hotovému zabezpečovacímu systému.
Jaké prostory musí být vybaveny kouřovými detektory?

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., musí být vybaveny autonomním „hlásičem požáru“ tyto nově navržené stavby:

Rodinný dům: Kouřový detektor musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty by měl být umístěn v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být „hlásič požáru“ umístěn také v jiné vhodné části bytu.

Bytový dům: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v každém bytě v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 či mezonetový byt, musí být další „hlásič požáru“ umístěn v jiné vhodné části bytu.

Stavba ubytovacího zařízení: u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v každém pokoji pro hosty, společných prostorech a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.

Stavba sociální péče: na kterou se nevztahuje požadavek na zajištění elektrickou požární signalizací: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.

Stavba ubytovacího zařízení staveniště: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v každém pokoji určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště.
Co říká vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb?

Vyhláška stanovuje požadavek na vybavení nových rodinných domů a staveb určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a signalizace požáru (obecně „hlásičem požáru“) a také přenosnými hasicími přístroji.

Podle vyhlášky musí být autonomním „hlásičem požáru“ vybaveny všechny nově postavené rodinné domy, byty, stavby, ubytovací zařízení, staveniště, dále i ubytovací zařízení nebo stavby zdravotnických zařízení a sociální péče, u kterých na základě technických norem nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací (EPS).

Povinnost vybavit si objekt „hlásiči požáru“ se vztahuje jen na nové stavby, tedy na ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas nebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Objekty schválené před 1. červencem 2008 letošního roku budou muset být vybaveny „hlásiči požáru“ pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou. Přesto doporučuje ALLarm.cz - Ivan Hruška v zájmu Vašeho bezpečí instalaci „hlásičů požáru“ i v ostatních objektech.